• 0800 222 001
 • info@prostorsombor.rs
img

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

 

            На основу члана 34. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6-9 и 12. Уредбе о условима рибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступањаискоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. гласник РС” бр. 16/2018) на основу члана7 – 19, члана 45 -50. Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Града Сомбора“ бр 5/15, 11/16, 27/16, 07/17,13/17 и 21/19 у даљем таксту Одлука)ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР, Трг цара Лазара број 1, MБ 0935430, ПИБ 108122937 расписује оглас за давање у закуп у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања следеће пословне просторе:

 1. Пословни простор који се налази у Станишићу, кат. парцела бр. 994/2 КО Станишић, уписан у Лист непокретности број 3202, ул.       Ослобођења бр. 92, површине 101,00м2

-          За предметни пословни простор расписује се једанаести оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 8.241,60 динара без урачунатог пдв-а.

-          Депозит је одређен у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и износи 24.724,80 динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности примерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

 

 1. Пословни простор који се налази у Риђици, кат. парцела бр. 797 КО Риђица, уписан у Лист непокретности број 537, ул. Арсенијa Чарнојевића бр. 16, локал бр. 2, површине 44,60 м2

-          За предметни пословни простор расписује се тринаести оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 3.050,64 динара без урачунатог пдв-а.

-          Депозит је одређен у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и износи 9.151,92 динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности примерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

 

 1. Пословни простор који се налази у Риђици, кат. парцела бр. 303 КО Риђица, уписан у Лист непокретности број 537, ул. Светог Саве бр. 64, површине 30,00 м2, локал бр.1

-          За предметни пословни простор расписуке се једанаести оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 2.052,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Депозит је одређен у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и износи 6.156,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности примерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

-           

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 3933/1 КО Сомбор 1, уписан у Лист непокретности бр. 227, ул. Краља Петра Првог бр.8, пасаж, површине 40 м2

-          За предметни пословни простор расписује се пети оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 13.680,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Депозит је одређен у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 41.040,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности изузев коцкања/клађења.

-           

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 5888 КО Сомбор 1, уписан у Лист непокретности бр. 9149, ул. Краља Петра Првог бр.28 - пасаж, површине 60м2

-          За предметни пословни простор расписује се други оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 32.400,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 97.200,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности, изузев коцкања/клађења.

-           

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 5886 КО Сомбор I, уписано у Лист непокретности број 2926 ул. Краља Петра првог бр. 24, пасаж, површине 30м2

-          За предметни пословни простор расписује се други оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 17.100,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 51.300,00 динара без урачунатог

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности, изузев коцкања/клађења.

 

 1. Пословни простор који се налази у Станишићу, кат. парцела бр. 1011/1 КО Станишић, уписано у Лист непокретности број 3447, ул. Ослобођења бр. 62, површине 70м2.

-          За предметни пословни простор расписује сепрвиоглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 10.080,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 30.240,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности примерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

 

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 3929/1 КО Сомбор I, уписано у Лист непокретности број 3335 ул. Трг цара Лазара бб, површине 26,21м2

-          За предметни пословни простор расписује се први оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 17.927,64 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 53.782,92 динара без урачунатог

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

 

 1. Гаража која се налази у Сомбору, кат. Парцела бр. 8103/2 КО Сомбор I, уписана у Лист непокретности број 9549, ул. Грује Дедића 6-10, гаража број 15, површине 15,00м2

-          За предметну гаражу расписује се други оглас за давање у закуп путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 2.400,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 7.200,00 динара без урачунатог пдв-а.

  

              ОПШТИ УСЛОВИ:

-          Право учешћа на јавном огласу за прикупљање понуда имају сва домаћа правна лица или предузетници уписани у регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту АПР)

-          Физичка лица-искључиво за закуп гараже

-          Закупац нема право промене делатности без писмене сагласности ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор,

-          Закуп се уговара на рок од 5 година, изузев за пословне просторе под редним бројем 1, 2, 3 и 4 за које је рок закупа 3 године,

-          Закупац нема право издавања пословног простора/гараже у подзакуп,

-          Понуђач је дужан да уплати депозит у износу од три почетне месечне закупнине закључно са 06.10.2022. године.

-          Депозит се уплаћује на рачун ЈКП „Простор“ Сомбор број:105-85484-45,који се води код АИК банке, са позивом на број – редни број пословног простора из Огласа,

-          Учеснику на јавном огласу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа када Одлука Надзорног одбора ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР о додели пословног простора у закуп постане коначна,

-          Понуда учесника неће се разматрати ако понуђач има дуга према ЈКП “ПРОСТОР“ Сомбор и Локалној Самоуправи Града Сомбора.

-          Неће се разматрати понуда понуђача за којег се утврди да му је рачун у блокади дуже од 30 дана у последњих 6 месеци од дана објављивања огласа,

-          Закуподавац задржава право да поништи конкурс или део конкурса односно не прихвати ни једну понуду,

-          Изабрани понуђач је обавезан да достави средства обазбеђења по избору Закуподавца,

-          Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати, а потпуне и благовремене које не испуњавају конкурсне услове ће се сматрати неприхватљивим,

-          Уколико се пословни простор буде користио у сврху угоститељства приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 20% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком; уколико се пословни простор буде користио у сврху финансијског посредовања, осигурања, клађења/коцкања или фармацеутске делатности, приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 100% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком.

 

ПОНУДА САДРЖИ:

-          За правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћ за заступање (уколико понуђач жели да буде присутан на отварању понуда, а није законски заступник правног лица),

-          За предузетнике – име и презиме предузетника, податке о пословном имену под којим обавља привредну делатност, адресу, број личне карте, ЈМБГ, матични број,

-          За физичка лица – име и презиме, адреса на којој је лице пријављено, број личне карте, ЈМБГ,

-          Износ понуђене месечне закупнине без пдв-а (који не може бити нижи од почетног износа месечне закупнине без пдв),

-          Доказ о уплати депозита и подаци о рачуну на који ће се евентуално извршити повраћај депозита (Образац бр.1),

-          Изјаву да ће пословни простор преузети у виђеном стању (Образац бр. 2),

-          Изјава о прихватању посебних услова тражених у Огласу (Образац бр.3),

-          Други елементи у складу са огласом.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Изабрани понуђач је дужан да сноси трошкове текућег одржавања и трошкове који прате употребу објекта (струја, вода, грејање , изношење смећа и др.).

                Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана коначности Одлуке о додели у закуп пословног простора уплати евентуалну разлику износа уплaћеног депозита и понуђеног износа закупнине, на име закупнине за први месец закупа, обзиром да се положени износ депозита урачунава као део унапред плаћене закупнине.

                Учесник на јавном надметању, чија је понуда прихваћена као најповољнија, губи право на повраћај депозита ако у року из претходног става не изврши уплату разлике или уколико не закључи Уговор о закупу за конкретан пословни простор.

 

                КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ЗАКУПЦА:

                 Највиши понуђени износ закупнине.

                У случају да два или више понуђача понуде исти износ закупа, Комисија ће те понуђаче обавестити да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писмену, затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходни, које ће комисија размотрити и накнадно утврдити најповољнијег понуђача.

                Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветним износом, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

                О резултатима поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, Комисија ће писменим путем обавестити понуђаче на јавном огласу у року од 15 дана од дана отварања понуда.

                Отварање понуда је јавно и спроводи га Комисија, дана 10.10.2022. године у 11 часова у канцеларијама ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР на адреси Сомбор, Венац Радомира Путника бр. 18, Република Србија.

                Одлуку о најповољнијем понуђачу доноси Комисија у року од 3 дана од дана отварања понуда.

 

ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ОГЛАС ПОДНОСЕ СЕ у затвореној коверти, без обзира на начин достављања, на адресу ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор, Сомбор, улица Венац Радомира Путника бр. 18, Република Србија, закључно са 07.10.2022. године, са назнаком ЗА КОМИСИЈУ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР “НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС”.

Пријаве поднете после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

 

Предметне непокретности могу се погледати у периоду од 26.09.2022. до 06.10.2022. године, у времену од 09 до 13 часова.

Све додатне информације могу се добити на контакт телефон 025/515-0093.

 

 

 

JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

 • Radno vreme
 • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
 • Dežurni centar:
 • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
 • Subota: 07 - 16h
 • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje