• 0800 222 001
 • info@prostorsombor.rs
img

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

  На основу Одлуке о поверавању управних овлашћења ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 10/13) која су у власништву Града Сомбора и члана 6., 7., 15. - 26. Одлуке о постављању киоска („Сл. лист Града Сомбора“, бр. 02/21) и Одлуке НО бр.3/325-24 од 21.06.2024. године, ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР, улица Трг цара Лазара број 1., (ПИБ 108122937; MБ 0935430) расписује јавни оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда за:

 1. Локацију који се налази у Сомбору, ул. Јована Јовановића Змаја, јединица А, површине до 10,50m2

- За предметну локацију расписује се други пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације путем прикупљања писаних понуда је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11. Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“,бр. 02/21) износи 4.320,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у екстра А, Б и Ц положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 36,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр.02/19 и 23/19).

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде по сваком целом или започетом квадратном метру заузете јавне површине од стране лица која користе исту, тако што се нпр. дневни износ накнаде у износу од 36,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска (максимална јединица 10,50m2) и бројем дана у текућем месецу (максималан број дана) односно 36,00x11x31=12.276,00 динара.

- На наведеној локацији може се обављати продаја штампе уз могућност мењања делатности.

 

 1. Локацију која се налази у Сомбору, ул. Венац војводе Радомира Путника код Дома војске, јединица А, површине до 10,50m2

- За предметну локацију расписује се други пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације путем прикупљања писаних понуда је пет година.

- Комунална инфраструктура: постојала је струја.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11. Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, бр.02/21) износи 4.320,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у екстра А, Б и Ц положајној зони плаћа се износ дневне накнаде од 36,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр.02/19 и 23/19).

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде по сваком целом или започетом квадратном метру заузете јавне површине од стране лица која користе исту, тако што се нпр. дневни износ накнаде у износу од 36,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска (максимална јединица 10,50m2) и бројем дана у текућем месецу (максималан број дана) односно 36,00x11x31=12.276,00 динара.

- На наведеној локацији може се обављати продаја штампе уз могућност мењања делатности.

 

 1. Локацију који се налази Бездану, ул. Жртава фашизма на углу са Родином улицом, јединица Б, површине до 10,50m2

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације путем прикупљања писаних понуда је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда за сваку јединицу појединачно у складу са чл. 11. Одлуке о киосцима („Сл. лист Града Сомбора“, бр.02/21) износи 540,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 3,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 02/19 и 23/19).

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде по сваком целом или започетом квадратном метру заузете јавне површине од стране лица која користе исту, тако што се нпр. дневни износ накнаде у износу од 3,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска (максимална јединица 10,50m2) и бројем дана у текућем месецу (максималан број дана) односно 3,00x11x31=1.023,00 динара.

- На наведеној локацији може се обављати делатност продаје уз могућност мењања делатности.

 

 1. Локацију који се налази Бачком Моноштору, ул. Ивана Горана Ковачића на углу са улицом Ослобођења – код Дома културе, јединица А, површине до 10,50m2

- За предметну локацију расписује се први пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације путем прикупљања писаних понуда је пет година.

- Комунална инфраструктура: не постоји.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда за сваку јединицу појединачно у складу са чл. 11. Одлуке о киосцима („Сл. лист Града Сомбора“, бр.02/21) износи 540,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 3,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора ("Сл. лист Града Сомбора", бр. 02/19 и 23/19).

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде по сваком целом или започетом квадратном метру заузете јавне површине од стране лица која користе исту, тако што се нпр. дневни износ накнаде у износу од 3,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска (максимална јединица 10,50m2) и бројем дана у текућем месецу (максималан број дана) односно 3,00x11x31=1.023,00 динара.

- На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе уз могућност мењања делатности.

 

 1. Локацију који се налази Чонопљи, ул. Марка Орешковића на углу са улицом Николе Тесле – аутобуско стајалиште, јединица А, површине до 10, 50m2

- За предметну локацију расписује се други пут оглас за давање локација за постављање киоска на коришћење путем прикупљања писаних понуда.

- Дужина трајања коришћења локације је пет година.

- Комунална инфраструктура: нема је.

- Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11. Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, бр.02/21) износи 540,00 динара са пдв-ом.

- За коришћење локација за постављање киоска у свим положајним зонама у насељеним местима плаћа се износ дневне накнаде од 3,00 динара у складу са Одлуком о накнадама за коришћење јавних површина на територији Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“, бр.02/19 и 23/19).

- Одељење локалне пореске администрације ГУ Града Сомбора решењем утврђује износ дневне накнаде, тако што се дневни износ накнаде у износу од 3,00 динара множи са квадратуром постављеног киоска и бројем дана у текућем месецу (3,00x11x31=1023,00).

- На наведеној локацији може се обављати делатност продаје штампе уз могућност мењања делатности

 

ОПШТИ УСЛОВИ:

 

-          Право учешћа на јавном огласу за прикупљање понуда имају сва домаћа физичка и правна лица, предузетници уписани у регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту АПР) и лица која имају активан статус у регистру пољопривредних газдинстава.

- Лица која имају активан статус у регистру пољопривредних газдинстава потребно је да доставе личну карту и потврду о статусу пољопривредног газдинства за 2024. годину.

- Уколико физичко лице жели да учествује у јавном огласу потребно је да достави копију личне карте, а уколико је његова понуда најповољнија и стекне услов за потписивање уговора потребно је да се упише у регистар привредних субјеката и да у року од 20 дана од дана потписивања уговора достави даваоцу Решење о упису у регистар привредних субјеката на основу кога ће се извршити промена корисника локације.

-          Корисник локације нема право промене делатности без сагласности Градског већа Града Сомбора.

-          Корисник локације нема право издавања локацијеу подзакуп.

-          Понуђач је дужан да уплати почетни једнократни износ закључно са10.07.2024. године.

-          Почетни једнократни износ за учешће у поступку прикупљања писаних понуда у складу са чл. 11. Одлуке о киосцима ( „Сл. лист Града Сомбора“, 02/21) рачуна се тако што се дневни износ накнаде (нпр. 36,00 динара за екстра А,Б,Ц зону) множи са бројем дана (нпр. 120 дана за екстра А,Б,Ц зону) и за њега се даје понуда.

-          Почетни једнократни износ се уплаћује на рачун ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор АИК БАНКА број:105-85484-45, са позивом на редни број локације за постављање киоска из Огласа.

-          Уколико учеснику понуда није прихваћена уплаћени почетни једнократни износ се враћа у року од 8 дана од дана коначности одлуке Надзорног одбора о додели локације.

-          Учесник на јавном огласу чија је понуда прихваћена, губи право на поврат уплаћеног почетног једнократног износа ако у року од 7 дана од дана достављања одлуке о додели локације на коришћење не закључи Уговор са даваоцем локације или уколико одустане од понуде.

-          Неће се разматрати понуда понуђача за којег се утврди да му је рачун у блокади дуже од 30 дана у последњих 6 месеци од дана објављивања огласа.

-          Понуда учесника са којим је Град или ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор у спору везаном за коришћење локација као ни понуда повезаних лица са учесником сходно одредбама Закона о привредним друштвима неће се узимати у обзир.

-          Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати, а потпуне и благовремене које не испуњавају конкурсне услове ће се сматрати неприхватљивим.

-          Давалац задржава право да поништи оглас или део огласа, односно не прихвати нити једну понуду.

 

ПОНУДА САДРЖИ:

          1. податке о понуђачу-име, презиме, јединствени матични број грађанина и адресу физичког лица, за предузетнике и извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно пословно име и седиште правног лица и извод из регистра Агенције за привредне регистре и податке о лицу овлашћеном за заступање и за пољопривреднике потврду о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава.

          2. назнаку локације за коју се понуда подноси

          3. износ понуде

          4. делатност која ће се обављати

          5. доказ о уплати почетног једнократног износа и 

          6. изјаву да ће киоск преузети у виђеном стању уколико на локацији постоји киоск у својини Града Сомбора.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

-          Киоск је типски објекат (монтажно демонтажног типа) за пружање шалтерске услуге, и поставља се у већ изграђеном и финалном облику.

-          Корисник је дужан да сам сноси трошкове текућег одржавања и трошкове који прате употребу локације (струја, вода, грејање , изношење смећа и др.).

-          Корисник има право на инвестиционе радове само уз сагласност Градског већа Града Сомбора, а трошкове радова сноси сам без признавања инвестиционог улагања.

-          Критеријум за оцењивање најповољније понуде и избор потенцијалног корисника чини износ почетног једнократног износа – (саме понуде у затвореној коверти).

-          Најповољнији понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке о додели локације на коришћење уплатити разлику износа уплаћеног почетног једнкратног износа за учешће на лицитацији и износа најповољније понуде постигнуте на јавном надметању и да у додатном року од 7 (седам) дана закључи Уговор.

-          Учесник на јавном надметању чија је понуда прихваћена губи право на поврат уплаћеног почетног једнкратног износа за учешће на лицитацији ако у горе поменутим роковима не изврши уплату разлике и не закључи Уговор.

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА:

 

Критеријум за оцењивање најповољније понуде и избор потенцијалног корисника чини износ понуде.

-          Уколико у поступку прикупљања писаних понуда стигну две или више понуда са највишим истим износом, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ да у року од 3 дана од дана пријема позива доставе нову писану понуду у затвореној коверти, са увећаним износом у односу на претходну понуду, након чега ће комисија утврдити најповољнијег понуђача.

-          Понуђач који не достави нову понуду сматра се да је одустао од понуде.

-          Уколико понуђачи поново доставе нову понуду са истоветним износом комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши жребом.

-          О поступку прикупљања и отварања писаних понуда комисија сачињава записник.

-          На основу спроведеног поступка комисија доноси одлуку о додели локације на коришћење најповољније понуђача на јавном огласу.

-          Отварање понуда спроводи Комисија, дана 10.07.2024. године у 12,00часова у канцеларијама ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР на адреси, Венац Радомира Путника бр. 18., канцеларија бр.1., 25000 Сомбор, Република Србија.

-          Одлука о додели локације на коришћење, доставља се учесницима на јавном огласу у року од 8 дана од дана доношења.

 

ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ОГЛАС ПОДНОСЕ СЕ у затвореној коверти, без обзира на начин достављања, на адресу ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор, 25000 Сомбор, Венац Радомира Путника бр. 18., Република Србија до дана 10.07.2024. године са назнаком за Комисију за давање локација за постављање киоска “НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС”.

Благовременост, уредност и потпуност пристиглих понуда утврђује комисија, одмах након отварања понуда.

Неблаговремена понуда је понуда предата након протека рока за подношење понуде.

Неуредна понуда је понуда предата у отвореној коверти.

Непотпуна понуда је понуда која не садржи тражене податке или документацију.

Неблаговремене, неуредне и непотпуне понуде комисија ће одбацити Закључком.

 

Све додатне информације могу се добити на контакт телефон 025/515-00-94.

JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

 • Radno vreme
 • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
 • Dežurni centar:
 • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
 • Subota: 07 - 16h
 • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje