• 0800 222 001
 • info@prostorsombor.rs
img

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

 

На основу члана 34. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 6-9 и 12. Уредбе о условима рибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступањаикоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. гласник РС” бр. 16/2018 и 79/2023) на основу члана7 – 19, члана 45 -50. Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Града Сомбора“ бр.5/2015, 11/2016,27/2016, 7/2017, 13/2017 и 21/2019у даљем таксту Одлука)и Одлуке НО бр.3/324-24 од 21.06.2024. године, ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР, Трг цара Лазара број 1, MБ 0935430, ПИБ 108122937 расписује оглас за давање у закуп у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања следеће пословне просторе:

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр.25457 КО Сомбор 2, уписан у Лист непокретности бр. 7484, ул. Чичови насеље бр.3а, површине 72м2

-          За предметни пословни простор расписује се седми оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 4.665,60 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 13.996,80 динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

-          Уколико се пословни простор буде користио за делатност угоститељства приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 20% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком.

 

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр.3933/1 КО Сомбор 1, уписан у Лист непокретности бр. 277, ул. Краља Петра првог бр., пасаж, површине 52

-          За предметни пословни простор расписује се други оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 28.080,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 84.240,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

-          Уколико се пословни простор буде користио за делатност угоститељства приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 20% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком.

 

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр.3929/1 КО Сомбор 1, уписан у Лист непокретности бр.3335, ул. Трг цара Лазара бб, зелена пијаца, локал бр.4, површине 26,33м2

-          За предметни пословни простор расписује се други оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 18.009,72 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 54.029,16динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору може се обављати делатност трговине.

 

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр.3941 КО Сомбор 1, уписан у Лист непокретности бр.9143, ул.Краља Петра првог бр.1, површине 27м2

-          За предметни пословни простор расписује се први оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 20.520,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 61.560,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

-          Уколико се пословни простор буде користио за делатност угоститељства приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 20% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком.

 

 1. Пословни простор који се налази у Телечкој, кат. парцела бр.977/2 КО Телечка, уписан у Лист непокретности бр.2327, ул.Село бб, локал бр.3, површине 22м2

-          За предметни пословни простор расписује се други оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 3.344,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 10.032,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности примерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

-          Уколико се пословни простор буде користио за делатност угоститељства приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 20% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком.

 

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 24661 КО Сомбор 2, уписано у Лист непокретности број 8902 ул. Буковац бр.52, површине 62м2

-          За предметни пословни простор расписује се други оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 6.696,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 20.088,00 динара без урачунатог

-          У наведеном пословном простору може се обављати делатност трговине.

 -          Уколико се пословни простор буде користио за делатност угоститељства приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 20% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком.

 

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр.3933/1 КО Сомбор 1, уписан у Лист непокретности бр. 277, ул. Краља Петра првог бр., пасаж, површине 40м2

-          За предметни пословни простор расписује се први оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 22.800,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 68.400,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

-          Уколико се пословни простор буде користио за делатност угоститељства приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 20% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком.

 

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр.5879 КО Сомбор 1, уписан у Лист непокретности бр.3335, ул. Трг Св. Ђорђа бр.1, стара градска кућа, приземље, посебан део бр.13, површине 15,84м2

-          За предметни пословни простор расписује се први оглас за давање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 12.672,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 38.016,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

-          Уколико се пословни простор буде користио за делатност угоститељства приликом закључења Уговора о закупу износ месечне закупнине увећава се за 20% од понуђеног, односно излицитираног износа, у складу са Одлуком.

 

              ОПШТИ УСЛОВИ:

-          Право учешћа на јавном огласу за прикупљање понуда имају сва домаћа правна лица или предузетници уписани у регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту АПР)

-          Закупац нема право промене делатности без писмене сагласности ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор,

-          Закуп се уговара на рок од пет (5) године, изузев за пословни просторпод редним бројем 1 за који је рок закупа три (3) године

-          Закупац нема право издавања пословног простора у подзакуп,

-          Понуђач је дужан да уплати депозит у износу од три почетне месечне закупнине закључно са 09.07.2024. године.

-          Депозит се уплаћује на рачун ЈКП „Простор“ Сомбор број:105-85484-45,који се води код АИК банке, са позивом на број – редни број пословног простора из Огласа,

-          Учеснику на јавном огласу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа када Одлука Надзорног одбора ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР о додели пословног простора у закуп постане коначна, (у року од 30 дана)

-          Понуда учесника неће се разматрати ако понуђач (или повезано правно лице) има дуга према ЈКП “ПРОСТОР“ Сомбор и Локалној Самоуправи Града Сомбора.

-          Неће се разматрати понуда понуђача за којег се утврди да му је рачун у блокади дуже од 30 дана у последњих 6 месеци од дана објављивања огласа,

-          Закуподавац задржава право да поништи конкурс или део конкурса односно не прихвати ни једну понуду,

-          Изабрани понуђач је обавезан да достави средства обазбеђења по избору Закуподавца,

-          Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати, а потпуне и благовремене које не испуњавају конкурсне услове ће се сматрати неприхватљивим,

 

ПОНУДА САДРЖИ:

-          За правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћ за заступање (уколико понуђач жели да буде присутан на отварању понуда, а није законски заступник правног лица),

-          За предузетнике – име и презиме предузетника, податке о пословном имену под којим обавља привредну делатност, адресу, број личне карте, ЈМБГ, матични број,

-          Износ понуђене месечне закупнине без пдв-а (који не може бити нижи од почетног износа месечне закупнине без пдв),

-          Доказ о уплати депозита и подаци о рачуну на који ће се евентуално извршити повраћај депозита (Образац бр.1),

-          Изјаву да ће пословни простор преузети у виђеном стању (Образац бр. 2),

-          Изјава о прихватању посебних услова тражених у Огласу (Образац бр.3),

-          Други елементи у складу са огласом.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Изабрани понуђач је дужан да сноси трошкове текућег одржавања и трошкове који прате употребу објекта (струја, вода, грејање , изношење смећа и др.).

                Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана коначности Одлуке о додели у закуп пословног простора уплати евентуалну разлику износа уплaћеног депозита и понуђеног износа закупнине, на име закупнине за први месец закупа, обзиром да се положени износ депозита урачунава као део унапред плаћене закупнине.

                Учесник на јавном надметању, чија је понуда прихваћена као најповољнија, губи право на повраћај депозита ако у року из претходног става не изврши уплату разлике или уколико не закључи Уговор о закупу за конкретан пословни простор.

 

                КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ЗАКУПЦА:

 

                Највиши понуђени износ закупнине.

                У случају да два или више понуђача понуде исти износ закупа, Комисија ће те понуђаче обавестити да у року од три дана од дана пријема позива доставе нову писмену, затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходни, које ће комисија размотрити и накнадно утврдити најповољнијег понуђача.

                Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветним износом, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

                О резултатима поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, Комисија ће писменим путем обавестити понуђаче на јавном огласу у року од 15 дана од дана отварања понуда.

                Отварање понуда је јавно и спроводи га Комисија, дана 10.07.2024. године у 09 часова у канцеларијама ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР на адреси Сомбор, Венац Радомира Путника бр. 18, Република Србија.

                Одлуку о најповољнијем понуђачу доноси Комисија у року од 3 дана од дана отварања понуда.

 

ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ОГЛАС ПОДНОСЕ СЕ у затвореној коверти, без обзира на начин достављања, на адресу ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор, Сомбор, улица Венац Радомира Путника бр. 18, Република Србија, закључно са 09.07.2024. године, са назнаком ЗА КОМИСИЈУ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР “НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС”.

Пријаве поднете после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

 

Предметне непокретности могу се погледати у периоду од 01.07.2024. до 05.07.2024. године, у времену од 09 до 13 часова.

Све додатне информације могу се добити на контакт телефон 025/515-0093.

JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

 • Radno vreme
 • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
 • Dežurni centar:
 • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
 • Subota: 07 - 16h
 • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje