AktuelnostiЈавне поврсине

 

На основу члана 43. Став 3. Закона о Влади (Сл. гласник РС“, бр.55/05, 71/05-испрвка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12, 7/14-УС, 447/14 и 30/18-др. закон), на предлог Генералног секретаријата Владе, Влада је донела закључак у тачки 4. „ Поднеси грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима“.

 

С обзиром на уредбу коју је донела Влада Републике Србије рад са странкама у сектору Заузећа јавних површина је онемогућен, те Вас на овај начин обавештавамо да ћемо преузимати у рад све захтеве послате (скениране) путем меила.

 

Образци се могу преузети овде 

 

Захтеви за које је потребна израда новог Ситуациног решења неће се обрађивати пошто Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство ГУ Града Сомбора тренутно не израђује Ситуациона решења.

 

За све остале информације можете се обратити на бројеве телефона:

Мирјана Савић 069/1951121

Јелена Мирић 060/5493960

 

Захтеве слати на оба меила:

msavic@prostorsombor.rs

jmiric@prostorsombor.rs

 

 

 

 

JKП “ПРОСТОР“ СОМБОР