• 0800 222 001
  • info@prostorsombor.rs

Poslovni prostori - Investicije održavanje


ZAHTEV ZA INVESTICIONO ODRŽAVANjE

Kontakt telefon:

025/515-0089
025/515-0093

Kontakt osobe:

- Marina Tomović

Elektronska pošta: mtomovic@prostorsombor.rs

- Branko Krstić

Elektronska pošta: bkrstic@prostorsombor.rs

 

Zahtev komisiji za investiciono održavanje (Word - 14KB)

 

Datum: 09.07.2015

Broj: 2/282-15-1


Na osnovu osnovu člana 66. Odluke o davanju zakup poslovnog prostora kojim upravlja JKP „Prostor” Sombor („Sl. List Grada Sombora“ br. 5/15), Nadzorni Odbor JKP „Prostor” Sombor donosi:

PRAVILNIK ZA INVESTICIONO ODRŽAVANjE

Član 1

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi i postupak pod kojima se zakupcu odobrava da sopstvenim sredstvima izvede radove na investicionom održavanju poslovnog prostora, magacinskog prostora i garaže kroz investiciono ulaganje po Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JKP „PROSTOR“ Sombor ("Službeni list grada Sombora", br 5/15). i precizira se vrsta i vrednost radova i materijala, na osnovu kojih zakupac stiče pravo na priznavanje ulaganja po osnovu visine uloženih sredstava za navedene radove i mogućnost priznavanja odobrenih sredstava kroz zakupninu na način da se ista kompenzuju sa delom iznosa mesečne zakupnine u visini do 50% mesečne ugovorene zakupnine, do odobrenog iznosa za vreme trajanja ugovora. Izuzetno, ako je odobreni iznos po osnovi ulaganja toliki da se neće moći kompenzovati za vreme trajanja ugovora, Gradsko veće može odrediti i veći iznos od 50% iznosa mesečne zakupnine za kompenzovanje.

Član 2

Zakupac može da izvede radove na investicionom održavanju poslovnog prostora, magacinskog prostora i garaže (u daljem tekstu poslovni prostor) koji podrazumevaju izvođenje, odnosno finansiranje građevinskih, zanatskih i drugih radova u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije (zamena i popravka krova, uvođenje, odnosno zamena instalacija, zamena dotrajalih podnih obloga, sanacija vlažnih zidova, sanacija plafonske konstrukcije i drugim intervencijama u poslovni prostor kroz investiciono ulaganje samo na osnovu prethodne pismene saglasnosti Gradskog veća grada Sombora (u daljem tekstu: Gradskog veća).
Saglasnost iz prethodnog stava Gradsko veće grada Sombora daje na predlog Komisije za investiciono ulaganje.

  Član 3

Saglasnost za izvođenje radova na investicionom održavanju sa pravom nadoknade za utrošena sopstvena sredstva , može se dati zakupcu:
1. za poslovni prostor za koji je zapisnikom o primopredaji utvrđeno da ne ispunjava minimalne tehničke i druge uslove za obavljanje ugovorene delatnosti
2. za poslovni prostor u kojem u zadnjih petnaest godina nije izvedena ista vrsta radova
3. ako je za radove na koje se primenjuju propisi o zaštiti spomenika kulture pribavljena odgovarajuća dokumentacija nadležnih organa i institucija.
4. i u drugim opravdanim slučajevima propisanim Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora.
Izuzetno, zakupac može tražiti saglasnost za izvođenje radova sa pravom nadoknade za utrošena sredstva uvek u slučaju tzv. hitnih intervencija, odnosno izvođenja radova kojima se otklanja učinjena šteta ili sprečava daljnje nastajanje štete.

Član 4

Zakupac poslovnog prostora iz člana 2. ovog Pravilnika je u obavezi da radove na investicionom održavanju i drugim intervencijama u poslovni prostor, izvrši u roku najduže od 6 meseci od dana zaključenja Ugovora o zakupu.
Pod završetkom roka za izvođenje radova, smatra se dan potpisivanja zapisnika o izvedenim radovima od strane Komisije za investiciono ulaganje i priznavanje ulaganja u poslovni prostor ( u daljem tekstu: Komisija) za koje se ne vrši tehnički prijem, odnosno dan pribavljanja rešenja o tehničkom prijemu objekta od nadležnih Organa.

Član 5

Po zaključenom ugovoru o zakupu, zakupac podnosi zahtev za dobijanje saglasnosti za izvođenje radova na investicionom održavanju poslovnog prostora JKP "Prostor" Sombor, sa naznakom za „Komisiju za investiciono ulaganje i priznavanje ulaganja u poslovni prostor“.
Komisija se sastoji od tri člana i tri zamenika člana, koje imenuje direktor JKP "Prostor"Sombor dva člana i zamenika iz redova zaposlenih i jednog člana i zamenika iz zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Sombora.
Zahtev za dobijanje saglasnosti za izvođenje radova treba da sadrži:
− tehnički opis, vrstu i obim radova koje zakupac želi da izvede,
− skicu - tehnički crtež, ukoliko vrsta radova koji se izvode to zahteva,
− predmer i predračuna radova koji se izvode radi kontrole cena radova i materijala od ovlašćenog izvođača radova,
− drugu dokumentaciju neophodnu za potvrdu opravdanosti zahteva.
Zahtevi koji ne sadrže potrebnu dokumentaciju, neće se uzimati u razmatranje.
Zakupac ne sme da otpočne sa radovima pre dobijanja saglasnosti Gradskog veća.

Član 6

U postupku po podnetom zahtevu, Komisija će ceniti da li zahtev zakupca sadrži svu potrebnu dokumentaciju, te ukoliko je zahtev opravdan i kompletan, Komisija će izaći na lice mesta radi provere stanja objekta.
Ukoliko su radovi započeti ili izvršeni bez saglasnosti za izvođenje radova na investicionom ulaganju Komisija će smatrati da su radovi izvedeni o sopstvenom trošku zakupca bez mogućnosti priznavanja uloženih sredstavaod strane zakupca.

Član 7

Ukoliko Komisija smatra da je zahtev opravdan i da je podneta dokumentacija uredna, izvršiće kontrolu vrste radova, jediničnih cena materijala i radova i sačiniće izveštaj sa foto dokumentacijom i predlogom Nadzornom odboru JKP "Prostor”, kojim se daje saglasnost na vrstu i vrednost radova koje će zakupac izvesti svojim sredstvima uz preciziranja roka u kojem je dužan da izvede odobrene radove.
Komisije za investiciono ulaganje predlaže Gradskom veću grada Sombora davanje saglasnosti zakupcu da izvrši radove na investicionom održavanju poslovnog prostora.

Član 8

Zakupac može da otpočne sa izvođenjem radova nakon dostavljanja Zaključka Gradskog veća grada Sombora.

Član 9

Nadzor nad izvođenjem radova, vrše najmanje dva člana Komisije.
Za radove koji neće biti vidljivi po završetku njihova izvođenja, zakupac je dužan tokom obavljanja istih pozvati Komisiju, kako bi se uverila na licu mesta da su predmetni radovi izvedeni.
Zakupac je dužan da obavesti Komisiju o završetku radova i da joj dostavi dokumentaciju o vrsti, količini, kvalitetu i konačnom obračunu vrednosti izvedenih radova, potpisan i overen od strane odgovornog izvođača radova.
Nakon završetka radova, Komisija će zapisnički konstatovati vrstu i vrednost izvedenih radova, kao i rok u kome su isti izvedeni.

Član 10

Nakon izvedenih radova, zakupac podnosi zahtev za prijem izvedenih radova i priznavanje visine uloženih sredstava Komisiji.
Komisija će utvrditi vrednost izvedenih radova na osnovu stvarno izvedenih radova u skladu sa računima, i jediničnim cenama rada i materijala iz prihvaćenog predmera i predračuna, s dokazom o plaćanju istih i sačiniti Izveštaj Nadzornom odboru JKP "Prostor", kojim se zakupcu utvrđuje visina uloženih sredstava, a koja ne mogu biti veća od vrednosti utvrđene Zaključkom Gradskog veća kojim je data saglasnost za izvođenje istih.
Nakon dostavljenog izveštaja Nadzornom odboru o izvedenim radovima kao i visini uloženih sredstava Zakupcu se umanjuje mesečna zakupnina do odobrenog iznosa.

Član 11

Nakon dostavljenog izveštaja Nadzornom odboru JKP "Prostor" Sombor Zakupodavac zaključuje Ugovor o investicionom ulaganju sa zakupcem, kojim se reguliše period za koji zakupac stiče pravo da mu se umanji obaveza plaćanja zakupnine.
Zakupac je dužan da do momenta zaključenja Ugovora o investicionom ulaganju iz prethodnog stava ovog člana plaća pun iznos zakupnine i snosi ostale obaveze predviđene ugovorom o zakupu, sem u slučaju, ako je Zakupac oslobođen plaćanja mesečne zakupnine u skladu sa članom 4 stav 1 ovog Pravilnika.

Član 12

Radovi na investicionom održavanju poslovnog prostora obuhvataju rekonstrukciju, popravku i zamenu u smislu sledećih radova :

− građevinski,
− građevinsko-zanatski,
− radovi na instalacijama vodovoda i kanalizacije,
− na elektroinstalaciji osim rasvetnih tela
− mašinskoj instalaciji i
− priključci na infrastrukturu.

Radovi iz prethodnog stava mogu se priznati u celokupnom iznosu uloženih sredstava (100%).
Kod radova za koje se utvrdi da treba pribaviti građevinsku dozvolu, u skladu sa zakonom priznaju se troškovi pribavljanja iste od nadležnog organa.
Kod radova za koje se utvrdi da treba pribaviti uslove o preduzimanju mera tehničke zaštite od Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad, priznaju se troškovi izdatih uslova.

Član 13

Građevinski radovi koji se mogu priznati u celokupnom iznosu uloženih sredstava (100% iznosu) u smislu ovog pravilnika su:
1. Radovi koji se izvode u cilju poboljšanja stabilnosti objekta;
− podbetoniranje temelja zidova,
− ojačavanje nosećih zidova AB serklažama,
− zamena dotrajalih nosećih zidova od naboja zidom od čvrstog materijala (opeka ili blok) sa izvedenom hidroizolacijom zida,
− izmena dotrajalih međuspratnih konstrukcija armiranom betonskom konstrukcijom,
− izmena dotrajalih konstruktivnih elemenata krovne konstrukcije (rogovi, letve,..)
− zamena krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimanjaci, gromobranske instalacije,...)
− izmena dotrajalih podova sa novim betonskim podovima obloženim keramičkim pločicama ili hrastovim parketom I klase.


2. Radovi na izolaciji objekta;
− izrada hidroizolacije (horizontalne i eventualno vertikalne),
− radovi na poboljšanju energetske efikasnosti poslovnog prostora
(termoizolacija spoljnih zidova, tavanice, spušteni plafoni od gips-
kartonskih ploča za prostorije višlje od 3m)

3. Zidarski radovi;
− sanacija i malterisanje vlažnih unutrašnjih i fasadnih zidova paropropusnim sanacionim malterom
− malterisanje suvih zidova produžnim malterom
− izrada pregradnih zidova od čvrstog materijala za sanitarni čvor u onim objektima gde isti nije postojao.

Član 14

Limarski radovi koji se mogu priznati u celokupnom iznosu uloženih sredstava (100% iznosu), u smislu ovog pravilnika su:
− zamena dotrajalih olučnih vertikala od pocinkovanog lima,
− zamena dotrajalih olučnih horizontala od pocinkovanog lima,
− potrebni opšivi od pocinkovanog lima.

Član 15

U celokupnom iznosu uloženih sredstava priznaju se stolarski radovi i nabavka materijala radi popravke dotrajale stolarije i zamene dotrajalih delova stolarijom standardnom izradom.
Ukoliko popravka dotrajale stolarije i zamena dotrajalih delova nije svrsishodna vrši se potpuna zamena, odnosno zamena dotrajale stolarije novom, i to stolarijom standardne izrade - drvo i termopan staklo 4+12+4 mm.
U slučaju iz prethodnog stava priznaje se celokupna vrednost uloženih sredstava.
Ukoliko je umesto stolarije bravarija priznaje se celokupna vrednost uloženih sredstava u bravariju standardne fabričke izrade – čelični ili PVC profili i termopan staklo 4+12+4 mm.

Član 16

Keramičarski radovi su radovi na postavljanju keramičkih pločica, a sredstva uložena u ovu vrstu radova odobravaju se kod rekonstrukcije podova i kada obavljanje delatnosti u poslovnom prostoru zahteva takve obloge.
U smislu prethodnog člana, u celokupnom uloženom iznosu (100% iznosu) mogu se priznati troškovi nabavke i ugradnje keramičkih pločica standardnog kvaliteta I klase domaće proizvodnje, izvedeno kvalitetno, u skladu sa tehničkim uslovima i normativima.

Član 17

Radovi na bojenju zidova i plafona poludisperzivnom bojom uz prethodno gletovanje površine mogu se priznati u procentu od 100%. Samo ako su deo rekonstrukcije poslovnog prostora.
Kod radova bojenja fasade priznaje se bojenje zidova fasade disperzivnom bojom u procentu od 100%.
Ne priznaju se razni "plemeniti" materijali primenjeni na završnoj obradi zidove i plafone.


Član 18

Radovi na uvođenju instalacije vodovoda i kanalizacije, kao i izvođenje radova na unutrašnjoj instalaciji vodovoda i kanalizacije mogu se priznati u celokupnom iznosu uloženih sredstava (u visini od 100%) u slučaju kada poslovni i magacinski prostor ovu instalaciju nema, a potrebna je za dobijanje sanitarne saglasnosti kako bi isti bio u funkciji.
U smislu prethodnog stava priznaje se nabavka i montaža sanitarnih uređaja, i to standardnog kvaliteta - I klase domaće proizvodnje, kao i armatura uz sanitarne uređaje standardnog kvaliteta - I klase domaće proizvodnje u visini uloženih sredstava (od 100%).

Član 19

Radovi na elektroinstalaciji se priznaju u slučaju kada se umesto monofaznog priključka uvodi trofazni priključak, kao i kompletna izmena elektroinstalacije, ako se utvrdi da za to postoji potreba.
Prekidači i priključnice se priznaju u najjeftinijoj kombinaciji a svetiljke se ne priznaju.

Član 20

Radovi na mašinskoj instalaciji priznaju se u slučaju kada se uvodi centralno grejanje u poslovni prostor.
U slučaju da se vrši priključak na gradsku toplanu priznaće se troškovi izvođenja u visini uloženih sredstava od 100%.
U slučaju da se grejanje prostora vrši preko peći za etažno grejanje, troškovi izvođenja radova na unutrašnjoj instalaciji osim peći, priznaju se u visini od 50%.
Izrada sistema ventilacije u slučaju da prostor nema dovoljno prirodne ventilacije a da priroda delatnosti koja se obavlja u tom prostoru istu zahteva priznaje se u visini od 100%.
U slučaju da se vrši klimatizacija poslovnog prostora putem konvektora za grejanje i hlađenje, troškovi izvođenja radova priznaju se u visini od 50%.
U smislu prethodnog stava ne priznaje se nabavka i montaža Split sistema pojedinačnih klima uređaja.


Član 21

Ukoliko izvedeni radovi prelaze vrednost radova standardne izrade predviđene ovim pravilnikom, mogu se priznati samo troškovi do visine vrednosti standardne izrade domaćeg porekla.

Član 22

Radovi na uređenju enterijera, kao i pokretna oprema enterijera se ne priznaju.

Član 23

Kod izvođenja radova predviđenih članom 13. ovog pravilnika, u objektima nad kojima je ustanovljena zaštita i za koje uslove daje Zavod za zaštitu spomenika kulture Novi Sad priznaje se vrednost radova ukoliko su izvedeni u skladu sa datim uslovima (osim enterijera).

Član 24

Radovi kao što su zidarski, molersko-farbarski, gipsarski, stolarski, kao i drugi radovi koji se mogu definisati kao "rekonstrukcija fasade" izvedenih na osnovu Uslova izdatih od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad, priznaju se u visini potrebnih uloženih sredstava (100%).

Član 25

Radovi koji se ne će razmatrati ni priznavati
− oblaganje zidova i plafona gips-kartonskim pločama u objektima pod zaštitom spomenika kulture
− oblaganje ruiniranih i vlažnih zidova gips-kartonskim pločama
− oblaganje podova laminatom, pvc ili tekstilnom oblogom

Član 26

U slučaju kad zakupac, kome su odobrena ulaganja u smislu ovog pravilnika, vraća poslovni prostor u posed JKP "Prostor", dužan je da isti preda u stanju u kom je prostor bio nakon završetka radova na investicionom održavanju, uzimajući u obzir amortizaciju prostora za period koji je protekao od momenta završetka radova do predaje prostora, pod uslovom da je korišćenje prostora vršeno na način koji se smatra uobičajenim za određenu vrstu delatnosti koja se u istom obavlja.
Zakupac koji je izvršio radove na enterijeru poslovnog prostora prilikom napuštanja poslovnog prostora isti mora da vrati u stanje u kome je bio pre izvođenja radova na enterijeru, ukoliko se radovi na enterijeru odnose na postavljanje pregradnih zidova, šanka, spuštenog plafona i slično.
Ukoliko se obradom enterijera narušio osnovni izgled zakupljenog prostora zakupac može da demontira delove enterijera pod uslovom da to ne ostavi oštećenja na elementima poslovnog prostora.
Prilikom primopredaje poslovnog prostora obavezno se sačinjava zapisnik koji potpisuju lica koja su prisustvovala primopredaji.

 

 Komisija za investiciono ulaganje

JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

  • Radno vreme
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
  • Dežurni centar:
  • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
  • Subota: 07 - 16h
  • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje