Licitacije


   ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРЕ

 

                На основу члана 34. Закона о јавној својини (“Сл.гл.РС” бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 6-9 Уредбе о условима прибављања непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гл.РС” бр. 24/12,48/15, 99/15) на основу члана7 – 19, члана 28. став 2 и члана 45. Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Града Сомбора“ бр 5/15, 11/16, 27/16 и 07/17 у даљем таксту Одлука) и ЗакључкaНадзорног одборабр.3/465-19 од 24.07.2019. годинеЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР, Трг цара Лазара број 1, MБ 0935430, ПИБ 108122937 расписује оглас за издавање у закуп у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавањаследеће пословне просторе:

 

  1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцели бр. 14591/2 КО Сомбор II, уписано у Лист непокретности број 8902, ул. Бездански пут бр. 42б, локал бр. 1, површине 65,09м2.

-             За предметни пословни простор расписано је девет огласа за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-             Почетни износ месечне закупнине износи 8.435,66 динара без урачунатог пдв-а.

-             Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 25.306,99 динарабез урачунатог пдв-а.

-             У наведном пословном простору могу да се обављају све делатности.

  1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 14591/2 КО Сомбор II, уписано у Лист непокретности број 8902, ул. Бездански пут бр. 42б, локал бр. 2, површине 36,62.

-            За предметни пословни простор расписано је девет огласа за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-            Почетни износ месечне закупнине износи 5.006,88 динара без урачунатог пдв-а.

-            Кауција је одређена у складу сачланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 15.020,64 динара без урачунатог пдв-а.

-            У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности.

  1. Пословни простор који се налази у Станишићу, кат. парцела бр. 994/2 КО Станишић, уписано у Лист непокретности број 3202, ул. Ослобођења бр. 92, површине 100,00м2

- За предметни пословни простор расписано је два огласа за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-     Почетни износ месечне закупнине износи 14.400,00 динара без урачунатог пдв-а.

-            Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 43.200,00 динара без урачунатог пдв-а.

-            У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатностипримерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

-             У наведном пословном простору могу да се обављају све делатности.

  1. Пословни простор који се налази у Станишићу, кат. парцела бр. 1011/1 КО Станишић, уписано у Лист непокретности број 3447, ул. Цара Душана, бр. 41, површине 54,00м2.

-            За предметни пословни простор расписано је четрнаест огласа за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-            Почетни износ месечне закупнине износи 3.499,20динара без урачунатог пдв-а.

-            Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 10.497,60динара без урачунатог пдв-а.

-            У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатностипримерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

  1. Пословни простор који се налази у Риђици, кат. парцела бр. 797 КО Риђица, уписано у Лист непокретности број 537, ул. Арсенијa Чарнојевића бр. 16, локал бр. 2, површине 44,60 м2.

-          За предметни пословни простор расписано је шест огласа за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 3.050,64 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 9.151,92 динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатностипримерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

 

  1. Пословни простор који се налази у Риђици, кат. парцела бр. 815 КО Риђица, уписано у Лист непокретности број 537, ул. Светог Саве бр. 52, површине 90,00 м2.

-          За предметни пословни простор расписано је три огласа за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 7.776,00 динара без урачунатог пдв-а

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 23.328.00 динара без урачунатог пдв-а

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатностипримерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

 

  1. Пословни простор који се налази у Колуту, кат. парцела бр. 755 КО Колут, уписано у Лист непокретности број 131, ул. Трг Бораца бр.8 - пасаж , површине 30,00 м2.

-   За предметни пословни простор расписано је два огласа за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

               - Почетни износ месечне закупнине износи 3.420,00динара без урачунатог пдв-а.

                   Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 10.260,00 динара без урачунатог пдв-а.

У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатностипримерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

 

      8.  64, површине 30,00 м2, локал бр.1

- За предметни пословни простор расписано је два огласа за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

              - Почетни износ месечне закупнине износи 4.560,00 динара без урачунатог пдв-а.

                   Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 13.680,00 динара без урачунатог пдв-а.

У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатностипримерене селу које неће угрожавати животну средину, јавни ред и мир.

   

      9. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 5883 КО Сомбор I, уписано у Лист непокретности број 9103, ул. Краља Петра Првог бр.18 - пасаж, површине 17,00м2

   - За предметни пословни простор расписује се први оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

- Почетни износ месечне закупнине износи 10.200,00динара без урачунатог пдв-а.

- Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 30.600,00 динара без урачунатог пдв-а.

- У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности.

      

       10. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 5879 КО Сомбор I, уписано у Лист непокретности број 3335 ул. Трг светог Ђорђа бр. 1, приземље: посебан део бр.25, површине 14,66м2

   - За предметни пословни простор расписује се први оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

- Почетни износ месечне закупнине износи 11.728,00динара без урачунатог пдв-а.

                 - Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 35.184,00 динара без урачунатог

             - Пословни простор нема санитарни чвор.

       

        11.Гаража која се налази у Сомбору, кат. Парцела бр. 8103/2 КО Сомбор I, уписано у Лист непокретности број 9549, ул. Грује Дедића 6-10, гаража број 21, површине 15,00м2

   - За предметну гаражу расписује се други оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

- Почетни износ месечне закупнине износи 2.400,00 динара без урачунатог пдв-а.

- Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 7.200,00 динара без урачунатог пдв-а.

- У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности.

 

       12. Гаража која се налази у Сомбору, кат. Парцела бр. 8103/2 КО Сомбор I, уписано у Лист непокретности број 9549, ул. Грује Дедића 6-10, гаража број 27, површине 15,00м2

   - За предметну гаражу расписује се други оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

- Почетни износ месечне закупнине износи 2.400,00 динара без урачунатог пдв-а.

- Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 7.200,00 динара без урачунатог пдв-а.

 

        13.Гаража која се налази у Сомбору, кат. Парцела бр. 1909/1 КО Сомбор I, уписано у Лист непокретности број 3335, ул. Радишићева бр.53а, гаража број 8, површине 15,00м2

   - За предметну гаражу расписује се први оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

- Почетни износ месечне закупнине износи 2.400,00 динара без урачунатог пдв-а.

- Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 7.200,00 динара без урачунатог пдв-а.

 

              ОПШТИ УСЛОВИ:

 

-           Право учешћа на јавном огласу за прикупљање понуда имају сва домаћа правна лица и предузетници уписани у регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту АПР),

-          Закупац нема право промене делатности без писмене сагласности ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор,

-          Закуп се уговара на рок од 5 година.

-          Закупац нема право издавања предмета закупау подзакуп,

-          Понуђач је дужан да уплати депозит у износу од три почетне месечне закупнине закључно са06.08.2019. године. Депозит се уплаћује на рачун Градске управе града Сомбора број: 840-677804-30, са позивом на број – редни број пословног простора из Огласа,који се води код Управе јавних прихода Сомбор.

-          Учеснику на јавном огласу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа када Одлука Надзорног одбора ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР о додели пословног простора у закуп постане коначна,

-          Понуда учесника неће се разматрати ако понуђач има дуга према ЈКП “ПРОСТОР“ Сомбор и Локалној Самоурави Града Сомбора,

-          Неће се разматрати понуда понуђача за којег се утврди да му је рачун у блокади дуже од 30 дана у последњих 6 месеци од дана објављивања огласа.

-          Закуподавац задржава право да поништи конкурс или део конкурса односно не прихвати нити једну понуду,

-          Изабрани понуђач је обавезан да достави средства обазбеђења по избору Закуподавца.

-          Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати, а потпуне и благовремене које не испуњавају конкурсне услове ће се сматрати неприхватљивим.

 

ПОНУДА САДРЖИ:

 

-          За правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћ за заступање (уколико понуђач жели да буде присутан на отварању понуда, а није законски заступник правног лица),

-          За предузетнике – име и презиме предузетника, податке о пословном имену под којим обавља привредну делатност, адресу, број личне карте, ЈМБГ, матични број,

-          Износ понуђене месечне закупнине без пдв-а (који не може бити нижи од почетног износа месечне закупнине без пдв) .

-          Доказ о уплати депозита и подаци о рачуну на који ће се евентуално извршити повраћај депозита (Образац бр.1),

-          Изјаву да ће пословни простор преузети у виђеном стању (Образац бр. 2),

-          Изјава о прихватању посебних услова тражених у Огласу (Образац бр.3),

-          Други елементи у складу са огласом.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

 

Закупац је дужан да сноси трошкове текућег одржавања и трошкове који прате употребу објекта (струја, вода, грејање , изношење смећа и др.).

                Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана коначности Одлуке о додели у закуп пословног простора уплати евентуалну разлику износа уплaћеног депозита и понуђеног износа закупнине, на име закупнине за први месец закупа, с обзиром на то да се положени износ депозита урачунава као део унапред плаћене закупнине.

                Учесник на јавном надметању чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року из претходног става не изврши уплату разлике и не закључи уговор.

 

                КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ЗАКУПЦА:

                Највиши понуђени износ закупнине.

                У случају да два или више понуђача понуде исту цену закупа, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

                Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

                О резултатима поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, Комисија ће писменим путем обавестити понуђаче на јавном огласу у року од 8 дана од дана отварања понуда.

                Отварање понуда је јавно и спроводи га Комисија, дана 07.08.2019. у 11часова у канцеларијама ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР на адреси, Венац Радомира Путника бр. 18, 25000 Сомбор, Република Србија

                Одлуку о најповољнијем понуђачу доноси Комисија у року од 3 дана од дана отварања понуда.

 

ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ОГЛАС ПОДНОСЕ СЕ у затвореној коверти, без обзира на начин достављања, на адресу ЈКП „ПРОСТОР СОМБОР“ Сомбор, 25000 Сомбор, Венац Радомира Путника бр. 18,Република Србија до дана 06.08.2019. године са назнаком ЗА КОМИСИЈУ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР “НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС”.

Пријаве поднете после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

 

Предметне непокретности могу се погледати у периоду од 29.07. до 06.08. 2019. год. у времену од 09 до 13 часова.

Све додатне информације могу се добити на контакт телефон 025/515-00-93.

 

 

Oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja za poslovne prostore

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajt JKP "PROSTOR" SOMBOR, otvaranje ponude je javno i sprovodi ga komisija dana 21.02.2018. u 11 časova u kancelarijama JKP “PROSTOR” SOMBOR na adresi, Venac Radomira Putnika br. 18, 25000 Sombor, Republika Srbija.

Prijave za javni oglas podnose se u zatvorenoj koverti, bez obzira na način dostavljanja, na adresu Venac Radomira Putnika br. 18, 25000 Sombor, Republika Srbija do 20.02.2018. u 10 časova, sa naznakom ZA KOMISIJU ZA POSLOVNE PROSTORE "NE OTVARATI - PONUDA ZA JAVNI OGLAS".

Oglas,  ponudu, opšte i posebne uslove prikupljanja pismenih ponuda možete preuzeti ovde.

Obrazac 1 - ZAHTEV ZA POVRAĆAJ DEPONOVANIH SREDSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA PUTEM JAVNOG OGLAŠAVANJA

Obrazac 2 - IZJAVA PONUĐAČA DA JE SAGLASAN DA POSLOVNI PROSTOR PREUZME U VIĐENOM STANJU

Obrazac 3 - IZJAVA O PRIHVATANJU POSEBNIH USLOVA TRAŽENIH U OGALSU

Oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja za poslovne prostore

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajt JKP "PROSTOR" otvaranje ponude je javno i sprovodi ga komisija dana 11.01.2018. u 11:30 u kancelarijama JKP "PROSTOR", na adresi Trg cara Lazara 1, 25000 Sombor, Republika Srbija.

Prijave za javni oglas podnose se u zatvorenoj koverti, bez obzira na način dostavljanja, na adresu Trg cara Lazara 1, 25000 Sombor, Republika Srbija do 11.01.2018. u 10 časova, sa naznakom ZA KOMISIJU ZA POSLOVNE PROSTORE "NE OTVARATI - PONUDA ZA JAVNI OGLAS".

Oglas,  ponudu, opšte i posebne uslove prikupljanja pismenih ponuda možete preuzeti ovde.

Obrazac 1 - ZAHTEV ZA POVRAĆAJ DEPONOVANIH SREDSTAVA ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA PUTEM JAVNOG OGLAŠAVANJA

Obrazac 2 - IZJAVA PONUĐAČA DA JE SAGLASAN DA POSLOVNI PROSTOR PREUZME U VIĐENOM STANJU

Obrazac 3 - IZJAVA O PRIHVATANJU POSEBNIH USLOVA TRAŽENIH U OGALSU

 

Oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja za poslovne prostore

Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajt JKP "PROSTOR" otvaranje ponude je javno i sprovodi ga komisija dana 13.11.2017. u 11:30 u kancelarijama JKP "PROSTOR", na adresi Trg cara Lazara 1, 25000 Sombor, Republika Srbija.

Prijave za javni oglas podnose se u zatvorenoj koverti, bez obzira na način dostavljanja, na adresu Trg cara Lazara 1, 25000 Sombor, Republika Srbija do 13.11.2017. u 10 časova, sa naznakom ZA KOMISIJU ZA POSLOVNE PROSTORE "NE OTVARATI - PONUDA ZA JAVNI OGLAS".

Oglas,  ponudu, opšte i posebne uslove prikupljanja pismenih ponuda možete preuzeti ovde.

Obrazac 1 - ZAHTEV ZA POVRAĆAJ DEPONOVANIH SREDSTAVA ZA LICITACIJU

Obrazac 2IZJAVA PONUĐAČA DA JE SAGLASAN DA POSLOVNI PROSTOR PREUZME U VIĐENOM STANJU

Obrazac 3 - IZJAVA O PRIHVATANJU POSEBNIH USLOVA TRAŽENIH U OGALSU

 

Oglas za davanje poslovnog prostora u zakup putem javnog nadmetanja

Licitacija će biti održana dana 20.06.2017. godine sa početkom u 11. časova, Grašalković palata, kancelarije JKP "PROSTOR" Sombor, prvi sprat.

Razgledanje nepokretnosti, svakim radnim danom u vremenu od 09 do 13 časova. Sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj 025/5150093 – JKP „PROSTOR“ Sombor.

Oglas i opšte uslove licitacije možete preuzeti ovde.

Oglas za davanje poslovnog prostora u zakup putem javnog nadmetanja

Licitacija će biti održana dana 06.04.2017. godine sa početkom u 11. časova, Grašalković palata, kancelarije JKP "PROSTOR" Sombor, prvi sprat.

Razgledanje nepokretnosti, svakim radnim danom u vremenu od 09 do 13 časova. Sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj 025/5150093 – JKP „PROSTOR“ Sombor.

Oglas i opšte uslove licitacije možete preuzeti ovde.

Oglas za davanje poslovnog prostora u zakup putem javnog nadmetanja

Licitacija će biti održana dana 21.02.2017. godine sa početkom u 11. časova, u kancelariji br.142/ I zgrade Županije. Razgledanje nepokretnosti, svakim radnim danom u vremenu od 09 do 13 časova.
Sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj 025/5150093 – JKP „PROSTOR“ Sombor.

Oglas i opšte uslove licitacije možete preuzeti ovde.

Oglas za davanje poslovnog prostora u zakup putem javnog nadmetanja

Licitacija će biti održana dana 26.10.2016. godine sa početkom u 11. časova, u kancelariji br.142/ I zgrade Županije. Razgledanje nepokretnosti, svakim radnim danom u vremenu od 09 do 13 časova.
Sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj 025/5150093 – JKP „PROSTOR“ Sombor.

Oglas i opšte uslove licitacije možete preuzeti ovde.

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА СА ПОСТАВЉЕНИМ КИОСКОМ

 

 

ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор на основу члана5-13, 24. и 25. Одлуке о условима, начинима и поступку за издавање локација за постављање киоска и мањих монтажних објеката на територији Града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора“ бр10/13 и 4/15) и ЗакључкaНадзорног одбора бр. 3/630-16од 23.09.2016.године, расписује

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА СА ПОСТАВЉЕНИМ КИОСКОМ

 

  1. Бездан, угао Жртава Фашизм-а и Родине, површине 2,80м² x 2,80м²

          Депозит за учешће у поступку лицитације износи 3.870,00 динара.

          Почетни износ месечне закупнине који се лицитира износи1.290,00 динара.

          Тип киоска: алуминијум 2,80м² x 2,80м²

          Намена: продаја, могу се мењати делатности

Распоред и детаљан Оглас можете преузети овде, а све информације се могу добити телефоном на број 025/515-0094 - ЈКП "ПРОСТОР" СОМБОР.

 

Oglas za licitaciju pijačnih prostora

Na osnovu odluke Nadzornog odbora JKP „PROSTOR“ SOMBOR raspisuje licitaciju za rezervaciju pijačnih tezgi i mesta na pijacama u gradu Somboru za period od 01.07.2016. do 30.06.2017. godine.

• Raspored i detaljan Oglas možete preuzeti ovde, a sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj 025/515-0094 – JKP „PROSTOR“ Sombor.

 

Oglas za davanje poslovnog prostora u zakup putem javnog nadmetanja

Licitacija će biti održana dana 01.12.2015. godine sa početkom u 11. časova, u kancelariji br.142/ I zgrade Županije. Razgledanje nepokretnosti, svakim radnim danom u vremenu od 09 do 13 časova.
Sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj 025/5150093 – JKP „PROSTOR“ Sombor.

Oglas i opšte uslove licitacije možete preuzeti ovde.

 

Oglas za davanje poslovnog prostora u zakup putem javnog nadmetanja

Licitacija će biti održana dana 13.10.2015. godine sa početkom u 11. časova, u kancelariji br.142/ I zgrade Županije. Razgledanje nepokretnosti, svakim radnim danom u vremenu od 09 do 13 časova.
Sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj 025/5150093 – JKP „PROSTOR“ Sombor.

Oglas i opšte uslove licitacije možete preuzeti ovde.

Oglas za licitaciju pijačnih prostora

Licitacija će biti održana u periodu od 22.06.2015. do 30.06.2015.

Kaucije za učešće na licitaciji se primaju od ponedeljka 22.06.2015. u prostorijama pijačne uprave "Pijaca u Lancima“

Oglas i opšte uslove licitacije možete preuzeti ovde.

 

Oglas za davanje poslovnog prostora i garaža u zakup putem javnog nadmetanja

Licitacija će biti održana dana 11.03.2015. godine sa početkom u 11. časova, u kancelariji br.142/ I zgrade Županije. Sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj 025/5150093 – JKP „PROSTOR“ Sombor.

Oglas i opšte uslove licitacije možete preuzeti ovde.

ZAKUP PIJAČNIH TEZGI I PIJAČNIH MESTA NA PIJACI U STAPARU PUTEM JAVNOG NADMETANJA

07.07.2014.

Licitacija će biti održana dana 07.07.2014. god. sa početkom u 07.00 časova, na pijaci u Staparu. Zakupac pijačnog mesta i tezge stiče pravo prečeg korišćenja predmetnog mesta, ako isto započene do 08,00 časova. U suprotnom prodajno mesto se može dodeliti drugom licu na dnevno korišćenje. Sve informacije se mogu dobiti telefonom na broj 025/515-0104 – JKP „PROSTOR“ Sombor.

Naknadna licitacija za sve neizlicitirana prodajna mesta na svim pijacama u Gradu Somboru

30.06.2014.

Dana 30.06.2014. godine sa početkom u 8.00 časova u kancelariji uprave pijace „U lancima“ biće održana naknadna licitacija za: pijacu „U lancima“, pijacu „Selenča“, pijacu „Vašarište“, cvetnu pijacu, živinsku pijacu i mlečnu pijacu. Oni koji nisu uplatili kauciju za licitaciju u iznosu od 10.000,00 dinara mogu to da učine i u ponedeljak pre licitiacije. Potvrda o plaćenoj kauciji je uslov za učešće.