• 0800 222 001
 • info@prostorsombor.rs
img

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

 

На основу члана 34. Закона о јавној својини (“Сл.гл.РС” бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 6-9 Уредбе о условима прибављања непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гл.РС” бр. 24/12,48/15, 99/15) на основу члана7 – 19, члана 45 - 50. Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Града Сомбора“ бр 5/15, 11/16, 27/16, 07/17, 13/17 и 21/19 у даљем таксту Одлука) и ОдлукеНадзорног одбора бр. 3/235-21 од 30.06.2021. годинеЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР, Трг цара Лазара број 1, MБ 0935430, ПИБ 108122937 расписује оглас за издавање у закуп у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања следеће пословне просторе:

 1. Пословни простор који се налази у Станишићу, кат. парцела бр. 994/2 КО Станишић, уписано у Лист непокретности број 3202, ул. Ослобођења бр. 92, површине 100,00м2

-          За предметни пословни простор расписује се осми оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда.

-          Почетни износ месечне закупнине износи 8.640,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 25.920,00 динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности осим угоститељства, фармацеутске делатности, финансијског посредовања, осигурања и коцкања.

 

 1. Пословни простор који се налази у Риђици, кат. парцела бр. 797 КО Риђица, уписано у Лист непокретности број 537, ул. Арсенијa Чарнојевића бр. 16, локал бр. 2, површине 44,60 м2.

-          За предметни пословни простор расписује се десети оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 3.050,64 динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 9.151,92 динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности осим угоститељства, фармацеутске делатности, финансијског посредовања, осигурања и коцкања.

 

 1. Пословни простор који се налази у Риђици, кат. парцела бр. 815 КО Риђица, уписано у Лист непокретности број 537, ул. Светог Саве бр. 52, пасаж, површине 90,00 м2.

-          За предметни пословни простор расписује се девети оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 5.832,00 динара без урачунатог пдв-а

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 17.496,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности осим угоститељства, фармацеутске делатности, финансијског посредовања, осигурања и коцкања.

 

 1. Пословни простор који се налази у Риђици, кат. парцела бр. 303 КО Риђица, уписано у Лист непокретности број 537, ул. Светог Саве бр. 64, површине 30,00 м2, локал бр.1

-          За предметни пословни простор расписуке се осми оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 2.736,00динара без урачунатог пдв-а.

-          Кауција је одређена у складу са чланом 12. став 1. Одлуке и иста износи 8.208,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности осим угоститељства, фармацеутске делатности, финансијског посредовања, осигурања и коцкања.

 

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 7982/1 КО Сомбор 1, уписано у Лист непокретности бр. 9213, ул. Стапарски пут бр.114 површине 22 м2пословног простора и 30м 2 подрумског простора.

-          За предметни пословни простор расписује се други оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 8.512,00 динара без урачунатог пдв-а

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 25.536,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности осим угоститељства, фармацеутске делатности, финансијског посредовања, осигурања и коцкања.

 

 

 1. Пословни простор који се налази у Сомбору, кат. парцела бр. 3933/1 КО Сомбор 1, уписано у Лист непокретности бр. 227, ул. Краља Петра првог бр.8, пасаж, површине 40 м2.

-          За предметни пословни простор расписује се други оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда

-          Почетни износ месечне закупнине износи 22.800,00 динара без урачунатог пдв-а

-          Кауција је одређена у складу са Одлукомчлан 12. став 1. и иста износи 68.400,00динара без урачунатог пдв-а.

-          У наведеном пословном простору могу да се обављају све делатности осим угоститељства, фармацеутске делатности, финансијског посредовања, осигурања и коцкања.

 

              ОПШТИ УСЛОВИ:

-          Право учешћа на јавном огласу за прикупљање понуда имају сва домаћа правна лица и предузетници уписани у регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту АПР),

-          Закупац нема право промене делатности без писмене сагласности ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор,

-          Закуп се уговара на рок од 3 године, изузев за пословни простор под редним бројем 5 и 6, за које је рок закупа 5 година.

-          Закупац нема право издавања пословног простира/гаражеу подзакуп.

-          Понуђач је дужан да уплати депозит у износу од три почетне месечне закупнине закључно са20.10.2021. године.

-          Депозит се уплаћује на рачун ЈКП „Простор“ Сомбор број: 105-85484-45,који се води код АИК банке, са позивом на број – редни број пословног простора из Огласа.

-          Учеснику на јавном огласу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа када Одлука Надзорног одбора ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР о додели пословног простора у закуп постане коначна,

-          Понуда учесника неће се разматрати ако понуђач има дуга према ЈКП “ПРОСТОР“ Сомбор и Локалној Самоуправи Града Сомбора.

-          Неће се разматрати понуда понуђача за којег се утврди да му је рачун у блокади дуже од 30 дана у последњих 6 месеци од дана објављивања огласа.

-          Закуподавац задржава право да поништи конкурс или део конкурса односно не прихвати нити једну понуду.

-          Изабрани понуђач је обавезан да достави средства обазбеђења по избору Закуподавца.

-          Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати, а потпуне и благовремене које не испуњавају конкурсне услове ће се сматрати неприхватљивим.

 

ПОНУДА САДРЖИ:

-          За правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћ за заступање (уколико понуђач жели да буде присутан на отварању понуда, а није законски заступник правног лица),

-          За предузетнике – име и презиме предузетника, податке о пословном имену под којим обавља привредну делатност, адресу, број личне карте, ЈМБГ, матични број,

-          Износ понуђене месечне закупнине без пдв-а (који не може бити нижи од почетног износа месечне закупнине без пдв) .

-          Доказ о уплати депозита и подаци о рачуну на који ће се евентуално извршити повраћај депозита (Образац бр.1),

-          Изјаву да ће пословни простор преузети у виђеном стању (Образац бр. 2),

-          Изјава о прихватању посебних услова тражених у Огласу (Образац бр.3),

-          Други елементи у складу са огласом.

-           

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:

Закупац је дужан да сноси трошкове текућег одржавања и трошкове који прате употребу објекта (струја, вода, грејање , изношење смећа и др.).

                Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана од дана коначности Одлуке о додели у закуп пословног простора уплати евентуалну разлику износа уплaћеног депозита и понуђеног износа закупнине, на име закупнине за први месец закупа, с обзиром на то да се положени износ депозита урачунава као део унапред плаћене закупнине.

                Учесник на јавном надметању чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року из претходног става не изврши уплату разлике и не закључи уговор.

 

                КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ЗАКУПЦА:

 

                Највиши понуђени износ закупнине.

                У случају да два или више понуђача понуде исту цену закупа, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

                Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су понуђачи доставили нову понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

                О резултатима поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, Комисија ће писменим путем обавестити понуђаче на јавном огласу у року од 15 дана од дана отварања понуда.

                Отварање понуда је јавно и спроводи га Комисија, дана 21.10.2021. године у 11часова у канцеларијама ЈКП “ПРОСТОР” СОМБОР на адреси, Венац Радомира Путника бр. 18, 25000 Сомбор, Република Србија.

                Одлуку о најповољнијем понуђачу доноси Комисија у року од 3 дана од дана отварања понуда.

 

ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ ОГЛАС ПОДНОСЕ СЕ у затвореној коверти, без обзира на начин достављања, на адресу ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор, 25000 Сомбор, Венац Радомира Путника бр. 18, Република Србија до дана 20.10.2021. године са назнаком ЗА КОМИСИЈУ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР “НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА ЈАВНИ ОГЛАС”.

Пријаве поднете после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

 

Предметне непокретности могу се погледати у периоду од 11.10.2021. до 19.10.2021. год. у времену од 09 до 13 часова.

Све додатне информације могу се добити на контакт телефон 025/515-00-93.

JKP Prostor Sombor

Trg cara Lazara 1, 25101 Sombor, Srbija

 • Radno vreme
 • Ponedeljak-Petak: 07 - 15h
 • Dežurni centar:
 • Ponedeljak-Petak: 07 - 19h
 • Subota: 07 - 16h
 • Nedelja: 07 - 13h
Preuzimanje